Společnost Oracle v tomto roce představila novou
sadu JSF komponent, které podporují koncept AJAX
(Asynchronous JavaScript and XML). JSF komponenty
jsou k dispozici v rámci vývojového nástroje
JDeveloper 11g Technology Preview, který navíc
dovoluje pracovat s těmito komponentami ve WYSIWYG
módu.

Jak na AJAX aplikaci?

V případě, že se programátor rozhodne postavit AJAX
aplikaci „na zelené louce", musí nutně vyřešit
následující úlohy :

 • „odchycení" uživatelem vyvolané události
 • asynchronní komunikace klienta / prohlížeče a
  serveru
 • dynamické překreslení části HTML stránky

V principu má programátor před sebou dvě volby. Vše
si naprogramovat sám a mít tak naprostou kontrolu nad
během webové aplikace. Tento přístup je vykoupen
delší dobou programování a navíc vyžaduje dobrou
znalost technologií – JavaScript, XMLHttpRequest, DOM
atp.

Druhou variantou je využití předpřipravených
komponent, které veškeré AJAX implementační detaily
skryjí a dovolí programátorovi zaměření na podstatu
aplikační logiky. Na trhu je v současné době k
dispozici celá řada AJAX komponent. Je na
programátorovi, které knihovně dá přednost. Tento
článek popisuje přístup programátorů společnosti
Oracle a jejich způsob řešení, jakým způsobem se dají
komponenty využívat a konfigurovat v rámci
implementace AJAX aplikace.

Jak se programuje AJAX v JSF
komponentách?

JSF komponenty umožňují běh jak klasickém režimu
tak i v AJAX módu. AJAX mód se aktivuje u komponent
nastavením následujících atributů

 • partialSubmit – přepínající mezi
  synchronní a asynchronní komunikací prohlížeče a
  web serveu
 • partialTriggers – deklarativním
  způsobem definovaná závislost komponenty na dalších
  komponentách umístěných na stránce
 • autoSubmit – povoluje automatické
  asynchronní zasílání vyplňovaných dat na server

Uvedené atributy dovolují určovat, jak má probíhat
částečné překreslení stránky tzv. Partial Page
Rendering (PPR). Atribut partialSubmit se
typicky vyskytuje u tlačítek a odkazů (links) a
změnou hodnoty na „true" se přepíná synchronní
komunikace na komunikaci asynchronní. Prohlížeč
asynchronně komunikuje se serverem a uživatel není
blokován při další práci. V okamžiku, kdy server
vrátí odpověď, prohlížeč překreslí vybrané části
(komponenty) stránky.

Překreslující se komponenty stránky se určují
staticky nebo dynamicky během zpracování uživatelem
vyvolané události. Pro staticky definovanou závislost
se využívá atributu partialTriggers, kde
je hodnotou seznam identifikátorů komponent, na
kterých je komponenta závislá. Komponenta je tedy
vždy překreslena, pokud alespoň jedna z komponent v
seznamu změnila svůj stav (např. stisk tlačítka,
změna hodnoty v editačním poli, změna vybraného řádku
tabulky).

Pro lepší představu vysvětlíme princip na příkladě
stránky, která obsahuje několik komponent včetně
komponenty inputText (editační pole) a
komponenty commandButton (tlačítko).
Hodnota atributu partialTriggers
komponenty inputText obsahuje
identifikátor komponenty commandButton.
Komponenta commandButton má hodnotu
atributu partialSubmit nastavenu na true. Při této konfiguraci se JSF stránka
zobrazená v prohlížeči chová tak, že jakmile uživatel
stiskne tlačítko, je proveden asynchronní dotaz na
server, v rámci kterého dojde také k překreslení
komponenty inputText. Ostatních komponent
se tato uživatelova interakce nijak nedotkne.

V některých případech není programátor schopen
staticky (ve fázi implementace) definovat závislost
komponent na sobě respektive by takto definovaná
závislost zbytečně zpomalovala běh aplikace (zbytečné
překreslování a větší objem přenášených dat). V
těchto případech je možné dynamicky definovat
komponenty, které mají být překresleny v rámci
zpracování uživatelem vyvolané události. Postup je
jednoduchý, stačí v metodách, které obsluhují událost
volat metodu addPartialTarget() jejíž
argumentem je identifikátor komponenty, která má být
v rámci zpracování události překreslena.

Atribut autoSubmit dovoluje automaticky
reagovat na změnu hodnot v editačních polích. Můžeme
tímto způsobem například ve formuláři aktualizovat
věk uživatele na základě vyplněné hodnoty datumu
narození.

Více informací o PPR včetně konkrétních příkladů
najdete na URL http://myfaces.apache.org/trinidad/devguide/ppr.html .

Jaké typy komponent jsou k dispozici
po instalaci nástroje JDeveloper 11g?

Instalace JDeveloper 11g obsahuje dvě základní sady
AJAX/JSF komponent. První sada nese označení ADF
Faces RC a druhá sada je označována jako ADF Data
Visualization.

ADF Faces RC obsahuje více jak 100 JSF komponent
založených na AJAX konceptu. Komponenty se dají
rozdělit do následujících skupin

 • formulářové prvky (textové, číselné, datumové
  pole, výběr z více položek, …)
 • logické členění stránky / aplikace (záložky,
  regiony, oddělovače, dialogy, lišty, …)
 • navigační prvky (menu, tlačítka, linky, …)
 • grafické prvky (loga, obrázky, ikony, …)
 • tabulky (tabulka, stromová struktura, …)
 • validatory (interval – číselný, datumový, délka
  textu, regulární výraz, …)
 • drag & drop (source, target, …)

 

ajax1

 

ADF Data Visualization představuje sadu grafických
a tabulkových komponent, které dělíme do
následujících skupin

 • grafy – více jak 50 typů grafů (sloupcový, 3D,
  koláčový, čárový, rozptylový, .. ) podporující více
  variant vykreslení (PNG, SVG, Flash) a podporující
  uživatelovu interakci (časová okna, modifikace
  rozsahu os, …)
 • ukazatele – grafické prvky upozorňující na
  aktuální stav či varování
 • geografické mapy – dovolují kombinovat zobrazení
  podnikových dat a zobrazení geografických map
 • kontingentní tabulky – dovoluje provádět různé
  analytické úlohy, automatická drag & drop
  funkcionalita
 • gantt diagramy – slouží pro účely plánování a
  evidence zdrojů

 

ajax2

 

Co umí a neumí ADF Faces komponenty?

Pro první seznámení s komponetami je ideální
vyzkoušet „ADF Faces Rich Client Components
Demo". Jedná se o živou ukázku komponent včetně
možnosti online změny atributů komponent a
samozřejmostí je odkaz na zdrojový kód. Pro
vyzkoušení stačí stáhnout WAR soubor a nasadit ho na
aplikační server nebo ho otevřít v prostředí
JDeveloperu. Více informací naleznete na URL http://www.oracle.com/technology/products/adf/adffaces/11/doc/demo/adf_faces_rc_demo.html .