Seznamy (pokračování)

Protože v Jythonu jsou všechno objekty, asi vás
nepřekvapí, že i seznam je objektem, a tudíž má své
metody. Seznam nejdůležitějších metod je uveden níže.

Následující metody manipulují s obsahem seznamu a
jejich návratová hodnota je None, což
je ekvivalent pojmenovaného "Nic", obdobně
jako v Javě je null.append(prvek_seznamu)

Připojí prvek uvedený v argumentu metody za
poslední prvek seznamu.

>>> seznam = [] #Prazdny seznam

>>>

>>> seznam

[]

>>> seznam.append('prvni') #Pripoji prvek ke konci seznamu

>>> seznam

['prvni']

Ke konci seznamu je možné připojit další prvek i
následujícím postupem,

seznam[len(seznam):] = [hodnota]

Podobně je možné vložit i prvek před první prvek
seznamu:

seznam[:0] = [hodnota]

 

extend(seznam)

Připojí k seznamu seznam, uvedený v argumentu.

>>> s1 = [1,2,3]

>>>

>>> s2 = ['a', 'b']

>>>

>>> s1.extend(s2)

>>>

>>> s1

[1, 2, 3, 'a', 'b']

 

remove(prvek_seznamu)

Odstraní ze seznamu první výskyt objektu , který
byl uveden v argumentu metody. Pokud se zadaný objekt
v seznamu nevyskytuje vyvolá se výjimka ValueError.

>>> s1 = ['a', 'b', 'c', 'a', 'd']

>>> s1

['a', 'b', 'c', 'a', 'd']

>>>

>>> s1.remove('a')

>>> s1

['b', 'c', 'a', 'd']

 

insert(index, prvek_seznamu)

Vloží do seznamu objekt tak, aby platilo seznam[index] == prvek_seznamu

>>> seznam = ['a', 'c']

>>>

>>> seznam.insert(1, 'b')

>>>

>>> seznam

['a', 'b', 'c']

 

Tuple: Konstantní seznamy

Tuple (n-tice) je objekt reprezentující konstantní seznam, tj.
seznam obsahující fixovanou, indexovanou množinu
objektových referencí. Objekty uvnitř tuple mohou být
změněny, ale kolekce odkazů na tyto objekty – tuple,
je neměnitelná. Tuple je použitelné, kdykoliv
potřebujeme pracovat s konstantou.

Tuple vytvoříme tak, že uzavřeme jeho čárkou
oddělené prvky do kulatých závorek:

(výraz, výraz, ...)

Prázdné tuple je reprezentováno prázdnými kulatými
závorkami (). Chceme-li vytvořit tuple
obsahující jeden prvek, je nutné za prvkem uvést i
následující čárku:

>>> t = ('prvni') #toto neni tuple

>>> t

'prvni'

>>>

>>> t = ('prvni', ) #toto tuple je, carka uvnitr je nutna

>>> t

('prvni',)

>>>

>>> t = (1, 'ahoj', ['a', 'b'])

>>>

>>> t

(1, 'ahoj', ['a', 'b'])

Jelikož tuple je seznam, je možné k němu a jeho
částem přistupovat stejně jako k seznamu:

>>> t

(1, 'ahoj', ['a', 'b'])

>>> t[0]

1

>>> t[0:2]

(1, 'ahoj')

>>> t[-1]

['a', 'b']

>>> t[:]

(1, 'ahoj', ['a', 'b'])

>>> 'ahoj' in t

1

>>>

Tuple je svou povahou konstatní
objekt, tudíž nelze jeho obsah měnit:

>>> t[2] = 'abc'

Traceback (innermost last):

File "<console>", line 1, in ?

TypeError: can't assign to immutable object

Ale obsah objektů, které tuple obsahuje měnit lze:

>>> t

(1, 'ahoj', ['a', 'b'])

>>>

>>> t[2][0] = 'cau'

>>> t[2][1] = 'nazdar'

>>>

>>> t

(1, 'ahoj', ['cau', 'nazdar'])

Tuple neobsahuje žádné metody, které by umožnily s
tuple manipulovat.

 

Asociativní pole

Asociativní pole, pro které se také často používá
anglický termín „hash", je speciální typ pole, v
němž jako index slouží tuple, řetězce nebo čísla. V
praxi to znamená, že máte k dispozici šikovný a silný
vyhledávací mechanismus. Místo názvu „index" se
zpravidla používá pojem klíč.

Literatuře zabývající se Pythonem, nebo jeho java
portací Jythonem, se místo pojmu hash používá pojem
dictionary. My se budeme držet termínu asociativní pole.

Na asociativní pole se můžeme také dívat jako na
proměnlivou (anglicky mutable),
heterogenní kolekci objektů s náhodným
přístupem. V asociativním poli není vůbec zaveden
pojem uspořádání. Z úhlu pohledu programátora v Javě
se asociativní pole v Jythonu podobají instancím
třídy java.util.HashMap.

V praxi to funguje tak, že vytváříte neuspořádanou
množinu dvojic klíč : hodnota, s
požadavkem, že množina klíčů musí být unikátní, tj.
žádný klíč se v konkrétním asociativním poli nesmí
vyskytovat dvakrát. Množina dvojic klíč :
hodnota
je uzavřena do složených závorek:

>>> d = {1:'jedna', 2:'dve', 3:'tri'}

>>>

>>> dict = {'jedna': 'ichi', 'dva': 'ni', 'tri': 'san'}

>>>

>>> dalsiSeznam = {'first': [1, 2, 3, 4], 'second': 0xff}

>>>

>>> jesteJeden = {'I': d, 'II': dict }

>>>

>>> d

{3: 'tri', 2: 'dve', 1: 'jedna'}

>>> dict

{'jedna': 'ichi', 'dva': 'ni', 'tri': 'san'}

>>> dalsiSeznam

{'second': 255, 'first': [1, 2, 3, 4]}

>>> jesteJeden

{'I': {3: 'tri', 2: 'dve', 1: 'jedna'}, 'II': {'jedna': 'ichi', 'dva': 'ni', 'tr

i': 'san'}}

Všimněte si, že asociativní pole si neudržují svůj
obsah v pořadí, v jakém byly prvky zadány.

Prázdné asociativní pole je reprezentováno
prázdnými složenými závorkami {}.

Hlavní využití asociativních polí spočívá v
ukládání hodnot s nějakým klíčem a následným
manipulováním nebo vyhledáváním uložené hodnoty
zadáním klíče. Dvojici klíč: hodnota je
možné ze seznamu odstranit pomocí příkazu del. Pokud
do asociativního pole uložíte hodnotu přiřazenou
klíči, který již v seznamu existuje, je původní
dvojice klíč : hodnota nahrazena dvojicí
novou.

Zde je malý příklad využití asociativního pole:

>>> tel = {'jirka': 123456, 'stefan': 789232, 'kotelna': 111111}

>>> len(tel)

3

>>> tel['stefan']

789232

>>>

>>> tel

{'kotelna': 111111, 'jirka': 123456, 'stefan': 789232}

>>> tel['kotelna'] = 999999

>>>

>>> tel

{'kotelna': 999999, 'jirka': 123456, 'stefan': 789232}

>>>

>>> del tel['jirka']

>>> tel

{'kotelna': 999999, 'stefan': 789232}

Všechny prvky asociativního pole lze z pole
odstranit pomocí metody clear():

>>> tel

{'kotelna': 999999, 'stefan': 789232}

>>> tel.clear()

>>> tel

{}