Funkce

Při programování se často setkáte se situací, kdy
se určité části programu dají znova využít na různých
místech, a abyste je nemuseli neustále opakovat,
vznikla koncepce podprogramu. Podprogram, který vrací
při svém ukončení nějaké hodnoty, se nazývá funkce.

Uživatelsky definované funkce

Nejjednodušší forma definice funkce má následující
tvar:

def jménoFunkce([arg1, arg2, …]):

    blok

Klíčové slovo def je následováno
názvem funkce a nepovinným seznamem argumentů,
uzavřeným do kulatých závorek. Závorky jsou součástí
definice funkce i v případě, že funkce nemá žádné
argumenty. Za závorkami následuje dvojtečka.

Definice funkce neobsahuje specifikaci datového
typu hodnoty, kterou bude vracet. Funkce v Jythonu
nejenže nedefinují datový typ návratové hodnoty, ale
ani nespecifikují, zda vůbec nějakou hodnotu budou
vracet. Ve skutečnosti každá funkce
v Jythonu  vrací
nějakou hodnotu. Pokud tato hodnota není
explicitně určena, funkce vrací None

.

Pokud definice funkce obsahuje argumenty, pak tyto
argumenty jsou taktéž uváděny bez datových typů.

Zde je ukázka velmi jednoduché funkce, která
vlastně vůbec nic nedělá:

>>> def prázdnáFunkce():

...     pass

Definice funkce je při jejím volání zpracována
následujícím způsobem. Jistě si pamatujete, že
v Jythonu je vše objektem. Tudíž i funkce je objekt,
který je vytvořen interpretem jazyka během vykonávání
programu a odkaz na tento objekt je uložen
v proměnné. Tato proměnná má stejné jméno, jako je
název funkce. Funkci následně zavoláme tím způsobem,
že aplikujeme operátor volání funkce () na tuto proměnnou.  Ano, vidíte dobře.
Kulaté závorky () jsou operátor, jenž
je aplikován na proměnnou, která obsahuje odkaz na
objekt, reprezentující funkci. Je to patrné z níže
uvedeného příkladu:

>>> def jednoduchaFunkce(retezec):

...     print 'Byl zadan retezec: ', retezec

...

>>>

>>> # vytisknu obsah promenne jednoduchaFunkce

>>> print jednoduchaFunkce

<function jednoduchaFunkce at 11403048>

>>>

>>> #zavolam funkci a zadam vstupni parametr

>>> jednoduchaFunkce('Jsem vam to rikal, ze?:)')

Byl zadan retezec:  Jsem vam to rikal, ze?:)

Veškeré důsledky výše uvedeného tvrzení budou
probrány později, až se dozvíme více o modulech a
jmenných prostorech.

Návratovou hodnotu funkce definujeme pomocí příkazu
return. Příkaz return
se může v definici funkce vyskytovat libovolněkrát.
Kdykoliv se během vykonávání kódu narazí na tento
příkaz, ukončí se vykonávání volané funkce a vrátí se
hodnota výrazu uvedeného za tímto příkazem. Jelikož
datový typ vrácené hodnoty je určován až v době
vykonávání funkce, je možné, že funkce může vracet
hodnotu, jejíž datový typ je závislý na vstupních
parametrech:

>>> def novaFunkce(jakyTyp):

...     if jakyTyp == 's':

...         return 'Vracim retezec'

...     elif jakyTyp == 'i':

...         return 123456

...     else:

...         return None

...

>>> novaFunkce('nic')

>>>

>>> novaFunkce('i')

123456

>>>

>>> novaFunkce('s')

'Vracim retezec'

>>>

Dokumentační řetězec

Je dobrým zvykem, že zdrojový kód obsahuje
komentáře, které dokumentují obraty a postupy použité
ve vašich programech. Tyto komentáře jsou viditelné,
máte-li tyto zdroje k dispozici. Bylo by jistě
příjemné mít k dispozici nástroj, který by byl
schopen v případě, že nevíte, k jakému účelu je vámi
volaná funkce navrhnutá, resp. jaké má argumenty a
jaký je jejich význam, tyto informace zobrazit.

V Jythonu takový nástroj existuje a jmenuje dokumentační řetězec. Obsahuje-li funkce dokumentační řetězec, musí být tento řetězec
první věcí, která je v těle funkce definována, tj.
musí následovat hned na řádku za řádkem obsahující
příkaz def. Řetězec je ohraničen
z obou stran třemi uvozovkami, které dávají
interpretu Jythonu na vědomí, že vše, co je mezi
těmito uvozovkami, je víceřádkový komentář, a má speciální význam.

Může to vypadat následovně:

def novaFunkce(jakyTyp):

    """Funkce vraci hodnoty ruzneho datoveho typu.

 

Vstupni parametry:

        's' ... vrati retezec

        'i' ... vrati cislo

        cokoliv jineho vrati 'None'"""

 

    if jakyTyp == 's':

        return 'Vracim retezec'

    elif jakyTyp == 'i':

        return 123456

    else:

        return None

Uložíme-li výše uvedenou definici funkce do
souboru, například dokumkom.py, můžeme
výhod dokumentačního řetězce využít takto:

D:\Jython\Source codes>jython -i dokumkom.py

>>>

>>> print novaFunkce.__doc__

Funkce vraci hodnoty ruzneho datoveho typu.    Vstupni parametry:

        's' ... vrati retezec

        'i' ... vrati cislo

        cokoliv jineho vrati 'None'


>>>

>>> novaFunkce('i')

123456

>>>

Kdykoliv potřebujeme zobrazit obsah dokumentačního
řetězce nějakého objektu, použijeme obrat:

identifikátorObjektu.__doc__

kde __doc__ ,je atribut objektu,
obsahující dokumentační řetězec. Objektem, na který
ukazuje proměnná identifikátorObjektu,
může být funkce, modul nebo i třída.

Obdobně, jako psaní názvů proměnných, i psaní
dokumentačních řetězců, se řídí určitými pravidly.
První řádek by měl být pokud možno krátký, obsahující
souhrnný popis účelu objektu. Kvůli stručnosti by
neměl obsahovat ani název objektu, ani typ objektu.
Toto je možné obdržet i jinými metodami. Tato řádka
by měla začínat velkým písmenem a končit tečkou.