Moduly a balíčky v Jythonu

V dnešním díle si vysvětlíme, co to jsou moduly a
balíčky. Jakým způsobem je možné efektivně
organizovat vaše nástroje vytvořené v Jythonu do
logických celků.

Moduly

Modul je soubor, který obsahuje kód
napsaný v Jythonu, a který má koncovku .py. Jméno souboru žádným způsobem nesouvisí s jeho
obsahem jako je tomu v Javě, ale slouží jen k
organizaci programů do logických celků.

Moduly můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první
skupiny patří moduly, které jsou součástí standardní
distribuce Jythonu, a můžete je nalézt ve složce Lib vaší instalace. Do druhé skupiny patří
uživatelem definované moduly.

Programy, které napíšete v Jythonu, můžete uložit
do několika modulů, a tyto pak můžete dále sdružovat
do balíčků. Moduly jsou základní strukturální
jednotkou programů psaných v Jythonu. Většinou
obsahují posloupnost příkazů, které definují
proměnné, funkce a třídy. Tyto definice jsou
vykonávány při natahování modulu do paměti, a to v
pořadí, v jakém jsou v modulu uloženy. Natahování
modulu do paměti se děje buď při jeho spuštění pomocí
interpretu Jythonu, nebo když je modul poprvé
importován jiným modulem.

Jak se vlastně Jython dozví, kde se moduly nachází?
Jython obsahuje vestavěný modul, který se jmenuje sys. V tomto modulu existuje proměnná s názvem
path, obsahující seznam řetězců, které
definují cesty ke složkám, v nichž se budou,
v případě potřeby, moduly hledat:

>>> import sys

>>> sys.path

        ['', 'D:\\.', 'D:\\Home\\Jython\\Lib', 'D:\\Home\\Jython']

Podívejme se trochu podrobněji na výše uvedený
výpis interaktivního sezení s Jythonem. Přestože
modul sys je vestavěný modul, to
automaticky neznamená, že jej máme okamžitě k
dispozici. Abychom měli přístup k jeho obsahu, je
nutné ho nejprve importovat příkazem import
sys
. Je to modul jako každý jiný, jenom není
uložený do samostatného souboru ve složce Lib. Obsah proměnné path, zpřístupníme pomocí
operátoru tečka:

modul.attribut

Obsah proměnné sys.path by defaultně
měl ukazovat do běžného adresáře, do složky, do které
je Jython instalován, a do složky Lib, kde
jsou uloženy standardní moduly Jythonu. Obsah této
proměnné je možné změnit, buď nastavením systémových
proměnných Jythonu (viz. Příloha B), nebo dynamicky
během vykonávání programu.

Příkaz import

Příkaz import slouží ke zpřístupnění
obsahu požadovaného modulu. Během importu modulu
dochází k vykonávání kódu, který je v něm uložen. Je
podstatný rozdíl mezi tím, jak je vykonáván příkaz
import v Jythonu a jak v Javě. Zatímco
v Javě příkaz import slouží k tomu,
aby byly názvy tříd použitelné bez udávání plného
kvalifikovaného jména, v Jythonu příkaz
import skutečně vykonává importovaný
soubor
.

Příkaz import má následující syntaxi:

import kvalifikovaný_nazev_modulu [as alias][,...]

from kvalifikovaný_nazev_modulu import jmeno1 [as alias] [,...]

 

1. import nazev_modulu

Převeďme si to nyní do srozumitelné řeči. V té
nejjednodušší formě má příkaz tvar:

import název_modulu

Uvažujme následující kód, který jsme uložili do
souboru s názvem ruzne.py :

#:ruzne.py

"""Toto je modul, na kterem si ukazeme ruzne zpusoby importu.

Tento retezec slouzi jako dokumentacni retezec modulu."""#zde definuji promennou 'autor'

autor = "Stefan Havlicek"

#nasleduje definice funkce

def ahojSvete(arg='Hello world'):

    """Pozdravi svet.   Uziti:

      ahojSvete(vstup_parametr)

      vstup_parametr .... nepovinny

      defautni hodnota ... 'Hello world'

"""    #tiskne na standardni vystup

    print arg

    

#:~Pokud si nyní otevřu interpret Jythonu
v interaktivním modu a chci použít funkci
nadefinovanou ve výše uvedeném modulu, musím tento
modul naimportovat:

Jython 2.1a1 on java1.4.0 (JIT: null)

Type "copyright", "credits" or "license" for more information.


>>>

>>> import ruzne

>>>Zadáním tohoto příkazu se natáhl do paměti počítače
modul ruzne a byl vykonán kód, který je
v něm uložen. V našem případě se vytvořila proměnná
autor a byl jí přiřazen odkaz na
objekt reprezentující řetězec, který je uveden
v přiřazovacím příkazu. Pak se vytvořila proměnná
ahojSvete a ji byl přiřazen odkaz na
objekt reprezentující funkci, definovanou v modulu.
Obě proměnné, tj. autor a ahojSvete, jsou nyní přístupné
prostřednictvím plného kvalifikovaného jména ve tvaru
nazev_modulu.identifikator_promenne .
Skutečně pokud bychom se pokusili přistoupit k obsahu
proměnné bez použití plného kvalifikovaného jména,
bude vyvolána výjimka NameError.

>>> autor

Traceback (innermost last):

  File "<console>", line 1, in ?

NameError: autor

>>>

>>> ruzne.autor

'Stefan Havlicek'

>>>

>>> ruzne.ahojSvete

<function ahojSvete at 1305259>

>>>

Chceme-li použít funkci ahojSvete,
použijeme operátor volání funkce:

>>> ruzne.ahojSvete()

Hello world

>>>

>>> ruzne.ahojSvete('Nazdarek, jak se dari')

Nazdarek, jak se dari

>>>

Dokumentační řetězec funkce, který jak víme je
uložen v proměnné __doc__, je možné
získat zadáním jeho plného jména:

>>> print ruzne.ahojSvete.__doc__

Pozdravi svet.   Uziti:

      ahojSvete(vstup_parametr)

      vstup_parametr .... nepovinny

      defautni hodnota ... 'Hello world'

>>>

Obsah dokumentačního řetězce modulu, popisující
k čemu je modul určen, získáme analogicky:

>>>

>>> print ruzne.__doc__

Toto je modul, na kterem si ukazeme ruzne zpusoby importu.

Tento retezec slouzi jako dokumentacni retezec modulu.

>>>

Pokud bychom z našeho modulu chtěli importovat jen
jeho určitou část, např. jen funkci ahojSvete, lze použít příkaz import takto:

>>> import ruzne.ahojSvete

>>>

Avšak i v tomto případě se na importovanou funkci
musíme odkazovat plným jménem.

Uvádění plných jmen funkcí a proměnných může někdy
výsledný kód značně znepřehlednit, proto je možné
používat aliasy. Aliasy je možné nadefinovat ihned
při importu modulu zápisem:

>>> import ruzne.ahojSvete as ahoj

nebo kdykoliv později, přiřazením odkazu uloženého
v plném jméně do jména jiného:

>>> ahoj = ruzne.ahojSvete

>>>

>>> ahoj()

Hello world

>>>

 

2. from jmeno_modulu import jmeno

Druhá forma příkazu import má tvar:

from jmeno_modulu import jmeno1[, jmeno2, ...]

Nebo v modifikované verzi

from jmeno_modulu import *Při importu prováděném tímto způsobem je kód uložený
v modulu vykonáván stejně jako v předchozí formě
příkazu import, jen s tím rozdílem, že proměnné
vytvořené během importu se stávají součástí modulu,
který import provádí. To znamená, že nyní jsou
objekty definované v importovaném modulu přístupné
přímo bez uvádění názvu modulu:

Jython 2.1a1 on java1.4.0 (JIT: null)

Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

>>> from ruzne import ahojSvete

>>>

>>> ahojSvete

<function ahojSvete at 8678661>

>>>

>>> ahojSvete()

Hello world

>>>Obsah celého modulu naimportujeme příkazem:

from jmeno_modulu import *