Žák se obrátil na mistra Fu: „Říká se, že pravou
moc nad Unixem drží společnost jménem SCO.“

Mistr Fu přikývl.

Žák pokračoval: „Říká se však také, že pravou moc
nad Unixem drží společnost jménem OpenGroup.“

Mistr Fu přikývl.

Žák se zeptal: „Jak je to možné?“

Mistr Fu odvětil:

„SCO skutečně vládne nad zdrojovým kódem Unixu,
ale zdrojáky Unixu nejsou Unix. OpenGroup skutečně
vládne nad názvem Unixu, ale název Unixu není Unix.“

Žák se otázal: „V čem tedy spočívá povaha Unixu?“

Mistr Fu pravil:

„V kódu není. V názvu není. V mysli není. Ve
věcech není. Stále se proměnuje, přesto zůstává beze
změny.“

„Povaha Unixu je prostá a prázdná. Protože je
prostá a prázdná, je mocnější nežli tajfun.“

„Svět lidí pro ni není než slaměný pes. Neúprosně
se odhaluje v myslích programátorů. Připodobňuje
koncepce k vlastní přirozenosti. Veškerý software,
který s ní může soutěžit, musí být takovýto: prázdný,
prázdný, hluboce prázdný, dokonale ryzí, osvícení
budiž sláva!“

Při těchto slovech žák dosáhl osvícení.